Återvinning av Farligt avfall

Farligt avfall ska hanteras så säkert som möjligt

Farligt avfall omfattar en mängd olika typer av avfall som skulle kunna skada människor, djur och växter om de läcker ut eller dumpas i naturen.

Syror, alkalier, lösningsmedel, oljerester, batterier, lysrör, lågenergilampor, gastuber, lim, vissa typer av industriellt avfall, och verkstadsavfall är några exempel. Att ta hand om farligt avfall på ett så säkert och hållbart sätt som möjligt, samt att återvinna allt som går att återvinna är en del av vårt uppdrag på REMONDIS. Förutom att det är bra för miljön kan det ge våra kunder konkurrensfördelar genom att de blir mer hållbara.

Vi tar hand om det farliga avfallet hela vägen

Vad som är farligt avfall regleras i avfallsförordningen. Remondis har specialister inom alla typer av farligt avfall och vi tar ansvar för att hela återvinningsprocessen sker på ett säkert sätt: märkning av emballage, insamling och transport till våra anläggningar. Där kan vi bearbeta, separera, rena och förädla avfallet så att det kan användas igen. Bara det avfall som inte går att återvinna, destrueras eller deponeras.

I dag ställer affärspartners, kunder och slutkonsumenter höga miljökrav och är pålästa. De förväntar sig att producenter är miljömedvetna, återvinner, minskar sina avfallsmängder och hela tiden strävar efter att bli mer hållbara och cirkulära. Samtidigt tillkommer ständigt nya tvingande lagar och regler som ställer krav på en mer hållbar tillverkningsindustri.

De nya reglerna bygger på bland annat EU:s klimat- och miljöpolitik samt Sveriges högt ställda miljömål. Kraven innebär att stora omställningar måste göras för att inte riskera att tappa kunder eller drabbas av juridiska påföljder. På Remondis ser vi till att våra kunder alltid har koll på alla regler och krav.