Återvinning av elektronik

Miljön och EU kräver att vi återvinner mer elektronik

I elektronik finns det mycket som går att återvinna. Ändå låg återvinningsgraden enligt
Eurostat i Sverige 2018 på bara 45 procent och i hela EU på strax under 40 procent.

Utvecklingspotentialen är alltså hög. Metaller som järn, aluminium, koppar, tenn, silver och guld är några exempel på lönsam återvinning. Apparaterna består ofta även av plaster som går att återanvända. En ökad återvinning är bra ur flera perspektiv: återanvända råvaror minskar produktionskostnaderna, miljöfarliga ämnen hamnar inte i naturen och vi minskar produktionen av jungfruliga material, till exempel brytning av metaller.

På REMONDIS har vi kunskapen och erfarenheten som krävs för att hjälpa våra kunder i deras ekologiska transformation inom återvinning av elektronik. Vi ser också till att de kunder som säljer elektronik har koll sina skyldigheter inom återvinning enligt EU:s WEEE-direktiv (Waste Electrical and Electronical Equipment).

Vi tar ansvar för hela återvinningsprocessen

Elektronikskrot som slängs omfattar allt från stora kylskåp och spisar till små mobiltelefoner eller klockor.
Ibland byter man på arbetsplatser ut datorer, skärmar, skrivare med mera trots att de fungerar. En del av
dem, exempelvis skärmar, kan då återanvändas som komponenter i nya produkter. Om det inte är möjligt
ser vi till att de tas isär så att delar av metall eller plast återvinns.

På REMONDIS kan vi hjälpa våra kunder med hela återvinningsprocessen för elektronikavfall: insamling, transport till anläggningar där skrotet demonteras, sorteras och återvinns. Därefter säljer vi det som går att återanvända eller har återvunnits till intresserade köpare. Genom vårt stora kontaktnät hittar vi rätt köpare som är beredd att betala rätt pris. Eftersom digitala arbetsredskap som datorer och mobiltelefoner kan innehålla hemliga uppgifter är vi noga med att destruera den delen av avfallet, exempelvis hårddiskar. För att framöver tillsammans med våra kunder kunna bidra ytterligare till en cirkulär ekonomi arbetar vi tillsammans med akademi och näringsliv med att utveckla framtidens elektronikåtervinning.

I dag ställer affärspartners, kunder och slutkonsumenter höga miljökrav och är pålästa. De förväntar sig att producenter är miljömedvetna, återvinner, minskar sina avfallsmängder och hela tiden strävar efter att bli mer hållbara och cirkulära. Samtidigt tillkommer ständigt nya tvingande lagar och regler som ställer krav på en mer hållbar tillverkningsindustri. De nya reglerna bygger på bland annat EU:s klimat- och miljöpolitik samt Sveriges högt ställda miljömål. Kraven innebär att stora omställningar måste göras för att inte riskera att tappa kunder eller drabbas av juridiska påföljder. På REMONDIS ser vi till att våra kunder alltid har koll på alla regler och krav.